جمعه 13 تیر 1399

مهندسي تکنولوژي خودرو- جلد14 (تهويه مطبوع خودرو) مهدي خرازان/نما مشهد

چهارشنبه 11 تیر 1399

نقشه کشي اجرايي سيستم هاي تهويه مطبوع/مجتبي طباطبايي/نشر روزبهان

چهارشنبه 11 تیر 1399

محاسبات سريع تهويه مطبوع/آرتور راي .بل/بهرام جولاني-محمد حسين دهقان/نشر يزدا

چهارشنبه 11 تیر 1399

سيستم هاي کنترل تهويه مطبوع/راجر هينس-داگلاس هيتل/صادق صمدي-سليمان چگيني/نشر يزدا

چهارشنبه 11 تیر 1399

روشهاي نوين تهويه مطبوع/هريس/مهران بماني/نشر نوپردازان

سه شنبه 10 تیر 1399

داده ها و جداول تهويه مطبوع ASHRAE/انجمن مهندسان سرمايش گرمايش آمريکا/محمد رضا رزاقي اصفهاني/نشر يزدا

سه شنبه 10 تیر 1399

برق و کنترل تهويه مطبوع/محمد حسين صادقي/نشر يزدا

سه شنبه 10 تیر 1399

آزمايش، تنظيم و بالانس سيستم هاي تهويه مطبوع/جان گلدستون/رامين تابان/نشر يزدا