سه شنبه 10 تیر 1399

آشنايي با توربين هاي گازي/فريدون خسرويان همامي -مسعود رضايي/نشر پردازشگران