یک شنبه 8 تیر 1399

مکانيک شکست و خستگي/رحمت الله قاجار/خواجه نصيرالدين طوسي