دوشنبه 9 تیر 1399

ارتعاشات مکانيکي/محسن جباري/نشر پوران پژوهش

شنبه 7 تیر 1399

متمم ارتعاشات مکانيکي/سعيد محجوب مقدس/نشر سپاهان

شنبه 7 تیر 1399

مباني ارتعاشات مکانيکي/گراهام کلي/مصطفي غيور-حشمت اله محمدخانلو/نشر صنعتي اصفهان

پنج شنبه 5 تیر 1399

تشريح کامل مسائل ارتعاشات مکانيکي-جلد2/اس.رائو/مهدي اميري بهقدم/نشر کيان رايانه

دوشنبه 2 تیر 1399

ارتعاشات مکانيکي/سينگيريسيو اس.رائو/ بهرام پوستي/نشر متفکران

دوشنبه 2 تیر 1399

ارتعاشات مکانيکي-جلد1/سينگيريسيواس.رائو/بهرام پوستي/نشر متفکران