شنبه 11 مرداد 1399

هيدروليک جريان در کانالها و رودخانه ها/والترا گراف/ميرعلي محمدي/ناشر دانشگاه اروميه

پنج شنبه 9 مرداد 1399

مدلسازي کيفي آب براي رودخانه ها/مارسللو بنديني/جورج ساکيريس/زهرا درخشان-حميدرضا عظيم زاده/دانشگاه يزد

پنج شنبه 9 مرداد 1399

مدلسازي عددي در رودخانه ها/افشين هنربخش-محمد فتحي-يوسف مرادي/نشر بهتاپژوهش

سه شنبه 7 مرداد 1399

فرسايش توده اي سواحل رودخانه ها/امير صمدي-ابراهيم اميري تکلداني/دانشگاه تهران