یک شنبه 12 مرداد 1399

کاملترين مرجع طراحي سازه هاي بتني با ETABS 2013/رضا سلطان آبادي-احمدرضا جعفری/نشر نگارنده دانش

پنج شنبه 9 مرداد 1399

مرجع کاربردي طرح لرزه اي سازه هاي بتني ACI 318/ديويد فانلا/عبدالمهدي عباسي/نشرنوآور

یک شنبه 5 مرداد 1399

طراحي سازه هاي بتني پيش تنيده/عليرضا خالو/نشر صنعتي شريف

شنبه 4 مرداد 1399

سازه هاي بتني-جلد2/محمد آهنگر-نادر فنائي-محسن حيدري/ارشد نشر سري عمران

شنبه 4 مرداد 1399

سازه هاي بتني-جلد1/محمد آهنگر-نادر فنائي-محسن حيدري/ارشد نشر سري عمران