یک شنبه 8 تیر 1399

موتورهاي احتراق داخلي/رحيم ابراهيمي/نشر دانشگاه شهرکرد

شنبه 7 تیر 1399

مباني موتورهاي احتراق داخلي-جلد 1/جان بينامين هيوود/اميرحسين شامخي-نيما خطيب زاده-اميرحسين شمداني/نشر خواجه نصيرالدين

شنبه 7 تیر 1399

مباني مهندسي موتورهاي احتراق داخلي/پاک رابک-ويلارد/سپهر صنايع/دانشگاه علم و صنعت