چهارشنبه 11 تیر 1399

نيروگاه هاي حرارتي -جلد 1/محمد الوکيل-سرابچي/مرکز نشر دانشگاهي

چهارشنبه 11 تیر 1399

مروري بر مطالب مسائل و تشريح نيروگاه هاي حرارتي/محمد محمدالوکيل/نشر دانشگاه يزد

سه شنبه 10 تیر 1399

آشنايي با اصول طراحي نيروگاه هاي حرارتي 2/شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران/نشر شيوه