جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح-ويراست پنجم-بير جانسون/محمدرضا افضلي-مجيد ملکان/نشر صنعتي شريف

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح-جلد2-ويرايش سوم2002/بير جانسون-دوولف/عليرضا نداف اسکويي-محمدرضا امام/نشر امام حسين

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح بير جانسون ويرايش7/فرديناند بيرجانسون-دي ولف-مازورک/فرشيد واحديان-بهمن سلطاني/نشر علوم دانشگاهي

جمعه 6 تیر 1399

راهنماي مسائل استاتيک-ویرایش نهم/بير جانسون/محمدرضا مهدياني/نشر آذرين مهر

چهارشنبه 4 تیر 1399

تشريح مسائل استاتيک-ویرایش 10/بير جانسون-مازورک/هدايت موتابي-عرفان يحيي زاده/نشر فروزش

دوشنبه 2 تیر 1399

استاتيک- ويرايش10/بير جانسون/ابراهيم واحديان/نشر علوم دانشگاهي

دوشنبه 2 تیر 1399

vector mechanics for engineers statics /بير جانسون/نشر نورپردازان