جمعه 13 تیر 1399

آموزش کاربردي ساخت و توليد درedgecam/محمد رستمي/نشر نوآور

پنج شنبه 12 تیر 1399

مجله مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد/کوروش حيدري شيرازي/نشر چمران

سه شنبه 10 تیر 1399

ساخت و توليد-جلد2/حسين محمدي نجف آبادي-محمد صالحي/نشر راهيان ارشد

دوشنبه 9 تیر 1399

مجموعه سوالات دروس ساخت و توليد/حسن حامد-علي جارياني-جواد شهبازي کرمي/ارشد مدرسان شريف

پنج شنبه 5 تیر 1399

جداول فرمولها و استانداردهاي مهندسي ساخت و توليد/کلاوس لوخمان/عبدالله ولي نژاد/نشر طراح

سه شنبه 3 تیر 1399

بازرسي و اندازه گيري در ساخت و توليد/مهرتاش شفيعي/نشر نوپردازان