یک شنبه 8 تیر 1399

مکانيک شکست و خستگي/رحمت الله قاجار/خواجه نصيرالدين طوسي

یک شنبه 8 تیر 1399

مقدمه اي بر مكانيك شكست اجسام/حميدرضا داغياني-محمود شاکري/نشر صنعتي امير کبير